طراحي، ساخت و ارزيابي سیستم هوشمند صنعتی براي کنترل شرايط محيطي گلخانه
آخرین مطالب
بررسی سیستم های آبیاری گلخانه‌ای
با توجه به محوریت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور، دستیابی به حداکثر تولید با صرف حداقل انرژی و منابع ملی برای استفاده بهینه از توانائی‌های آب و خاک امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی توانائی‌های ذکر شده حاکی از این است که با توجه به میزان آب در دسترس، محدودیت زمین وجود نداشته و با توسعه منابع آب موجود و یا صرفه‌جوئی در آب مصرفی، احداث گلخانه و نوع محصول انواع سیستم‌های کشت گلخانه‌ای با توجه به میزان سرمایه‌گذاری اولیه، از اهداف موردنظر که می‌توان سطح اراضی زیر کشت آبی و نهایتاً میزان تولیدات کشاورزی را افزایش داد.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
بررسی اثرات تنش سرمایی اوایل دوره پرورش بر عملکرد و مقاومت جوجه های گوشتی به سرما و کاهش مصرف سوخت
در حال حاضر اکثر واحدهای پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برای گرمایش سالن های خود از سیستم های سنتی استفاده می‌کنند و تنها درصد کمی از واحدهای مرغداری گوشتی از سیستم های نسبتا مناسب تر استفاده می‌کنند. از آنجایی که سیاست های دولت بر حذف یارانه های انرژی بنا نهاده شده ، با افزایش قیمت سوخت تولیدکنندگان این صنعت در تامین سوخت سالن های خود با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. بلوغ سیستم‌های گوارشی و همچنین سیستم عصبی در دوره جنینی آغاز می شود و این سیستم ها در اوایل دوره پرورش تحت تاثیر عوامل محیطی می‌توانند دچار دگرگونی شوند . استرس سرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی ، در دوره جوجه کشی و اوایل دوره پرورش اثرات زیادی دارد.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
تاثیر غنی سازی دی اکسید کربن در محیط رشد بر عملکرد و کیفیت گیاهان
کاشت و تولید محصولات گلخانه‌ای در سال‌های اخیر مورد استقبال کشورهايي که با محدوديت آب مواجه‌اند، قرار گرفته است ، که این مهم به عنوان يکي از مؤثرترين راه‌ها برای مصرف بهینه آب در کشاورزی می‌باشد. پرورش گیاهان درشرايط گلخانه به دلیل مزايای متعدد، نظیر کنترل تغذيه گیاه، کاهش بروز آفات و بیماری‌ها موجب افزايش رشد، عملکرد و کیفیت محصول نسبت به کشت مزرعه‌ای می‌شود. با رشد جمعیت و افزايش فعالیت‌های صنعتی در دو قرن اخیر هر روزه مقادير قابل توجهي گازهای دی اکسدکربن ، متان ، کلرو فلوروکربن اکسیدهای نیترو و غیره به موجودی گازهای طبیعی در جو اضافه می‌شود و همچنین تغییر کلي گازهای گلخانه‌ای در جو ، موجب افزايش يا کاهش تشعشعات ورودی کره زمین خواهد شد. يکي از مهمترين گازهای گلخانه‌ای دی اکسیدکربن است افزايش دی اکسیدکربن به میزان زيادی بر بهره دهي جهاني بخش کشاورزی اثر مي گذارد .

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر
بررسی تاثيرات تنش‌هاي خشکی و گرمایی بر گياهان
شرایط نامساعد محیطی منجر به ایجاد تنش در ساختار و رفتار گیاه می شود. تنش به معنای هرگونه شرایط منفی و نامطلوب برای رشد و نمو گیاهان را تنش گویند. تنش خشکی و گرمایی به عنوان مهمترین تنش‌های محیطی معرفی می‌شود که نقش مهمی در کاهش عملکرد محصولات گیاهی در نواحی خشك و نیمه خشك دنیا دارد. گیاهان برای برقراری تعادل با محیط نسبت به تنش ها عکس العمل نشان می دهند. برای بهبود این واکنش ها، کشت گیاهان سازگار با محیط و متعادل‌سازی بین پارامترهای محیطی است.

منبع:

گروه تحقیق و پژوهش سامتک

مشاهده بیشتر