تحلیل چالش‌هاي تصمیم‌هاي مدیریتی – اخلاقی و تدوین راهبردهاي تصمیم سازی در صنعت مرغداري

چکیده:

صنعت مرغداري یکی از بخش‌هاي مهم اقتصادي کشور محسوب می‌شود، که تأمین کننده سهم مهمی از نیازهاي غذایی جامعه است . ازاین رو شناسایی چالش‌هاي مدیریتی موجود در مرغداري‌ها، و در نهایت تدوین راهبردهاي تصمیم سازی- مدیریتی جهت تحول کیفی در صنعت مرغداري یکی از عوامل تاثیر گذار می‌باشد.

در تحقیقات انجام شده تا کنون با انجام تحلیل عاملی چالش‌هاي مدیریتی و دلایل رفتارهاي سو مدیریتی در صنعت مرغداري شناسایی شده است. در نهایت به تأیید 3 چالش مدیریتی در صنعت مرغداري انجامیده است و از سویی راهبردهاي مؤثر بر رفع چالش‌هاي مدیریتی در مرغداري‌ها به این ترتیب اولویت‌بندي شد، تعهد، همدلی، اقتدار، قانون، دانش، نیاز، الگوسازي، تشویق، اقتصادي، مشاوره، فشار اجتماعی و تعلق اجتماعی.

در نتیجه جهت تحقق تصمیم‌هاي مدیریتی حرفه‌اي مرغداران و ایجاد رفتار مناسب در واحدهاي مذکور به تهیه و تدوین معیارهاي صحیح اقدام گردید و پیشنهاداتی درباره اجراي این راهبردها بیان شده است.

 

مقدمه:

صنعت مرغداری در طی چند دهه گذشته، به یک صنعت بزرگ و سودآور تبدیل شده است. در ایران نیز  صنعت مرغداري از سرمایه برترین قطب‌هاي اقتصادي کشور محسوب می‌شود. علیرغم توسعه آن در سال‌هاي اخیر، در بخش‌هاي مختلف تولید و توزیع با چالش‌هاي بسیار زیادي رو به رو بوده است که یکی از این مسائل، عدم توجه به رفتار مدیریتی  در صنعت مرغداري می‌باشد.

مقصود از رعایت رفتار مدیریتی در سازمان‌هاي تجاري و صنعتی اتخاذ تصمیم‌هاي مناسب و درخور است که بتواند میان عملکرد اقتصادي سازمان و عملکرد اجتماعی آنان با کل جامعه و همچنین محیط زیست آشتی ایجاد کند و حساسیت‌هاي جامعه، ارزش‌ها و هنجارهاي آن را مورد توجه قرار داده و آن‌ها را در فرهنگ سازمانی خود جاي دهد.

 

کلیات پژوهش:

در صنعت مرغداري تصمیم‌هاي مدیریتی شامل موضوع کیفیت محصولات دامی می‌باشد؛ این در حالی است که در کشورهاي  در حال توسعه تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می‌‌باشد، در حالی که در کشورهاي پیشرفته مفهوم کیفیت تولید چیزي فراتر از بهداشت محصولات دامی و رعایت مسائل اخلاقی می باشد. استفاده نادرست از آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش طیور گوشتی و اثرات نامطلوب باقی مانده‌هاي آن‌ها بر سلامتی انسان ها، از جمله چالش‌هاي مهم این صنعت محسوب می‌شود. از این رو دستیابی به امنیت غذایی سلامت غذایی  و کاهش مخاطرات ناشی از بقایاي داروهاي دامپزشکی، موضوع مهمی در تولید و سلامت خوراك انسان است ورود محصولات دامی سالم در بازارهاي مصرف یکی از شاخص‌هاي کلیدي و مهم در بهداشت غذایی جامعه محقق شود.

از سویی یکی از مباحث دیگر رفتار اخلاقی در صنعت مرغداري، موضوع رفاه حیوانات یا رعایت حقوق پرندگان می‌باشد؛ امروزه حقوق حیوانات، از جمله مسائلی است که درسراسر جهان از جانب دولت‌ها، سازمان‌ها و عموم کسانی که به مسائل زیست محیطی و حمایت از حیوانات علاقمند می‌باشند، مورد توجه قرارگرفته است.

در این راستا صنعت تولید گوشت به رفاه حیوانات اهمیت بیشتري داده و براي مصرف کنندگان نیز ضروري است که مطمئن شوند گوشت مصرفی شان از سیستم‌هاي تولیدي با اخلاق تولید شده باشد. چالش‌‌های مدیریتی اقتصادی ، اجرایی بهداشتی و نگرشی از چالش‌های اخلاقی در مرغداری می‌باشد.

چالش‌هاي مدیریتی- اقتصادي؛ این چالش‌ها مربوط به مدیریت قبل از کشتار و انگیزه‌هاي قوي اقتصادي مرغداران می‌باشد .چالش‌هاي اجرایی- بهداشتی؛ این چالش‌ها مربوط به رعایت  بهداشت در تغذیه و واکسیناسیون بوده و چالش‌هاي نگرشی؛این نوع از چالش‌ها مربوط به نگرش مرغداران نسبت به رعایت جنبه‌هاي مختلف رفاه و آسایش طیور در مراحل مختلف فرایندتولید می‌باشد.

 بنابراین اعمال صحیح تصمیم های مدیریتی و رفتار اخلاقی در مرغداري‌ها نه تنها نتایج مستقیم و درون سازمانی خوبی از جمله افزایش بهره‌وري، تقویت وجدان کار، نهادینه کردن ارزش هاي اخلاقی را در مرغداري‌ها دربردارد؛ بلکه از جمله برکات آن فائق آمدن بر مسؤولیتهاي اجتماعی مرغداريها در قبال مصرف‌کنندگان است و یکی از شاخصهاي مهم ارزیابی عملکرد این صنعت می‌تواند باشد.

 

نتیجه‌گیری:

اخلاق حرفه‌اي دامنه‌اي در همه مشاغل دارد در دنیاي پیچیده امروزي، اخلاق حرفه‌اي به ارزیابی عملکردهاي افراد، سازمان‌ها، نهادهاي دولتی و غیردولتی و صاحبان حرفه‌ها پرداخته و راهبردهایی براي حل مشکلات اخلاقی حرفه‌ها ارائه می‌دهد، از این رو توجه به آن شایان اهمیت است و براي تحقق اهداف آن باید تلاش بسیارکرد. این پژوهش علل و آثار چالش‌هاي اخلاقی در صنعت مرغداري را هدف گیري کرده است. صنعت مرغداري مسئولیتهاي اخلاقی خاص خود را دارد و باید سعی نماید با ارتقاء دانش و بینش مدیران، کارکنان و کارگران زمینه را براي اخلاقی عمل کردن آنان فراهم نماید و این مورد محقق نمی‌شود مگر با توسعه رویکرد سیستمی و ایجاد زمینه‌ها و بسترهاي مساعد ساختاري و سازوکارهاي مناسب آموزشی و انگیزشی. بنابراین جهت ایجاد شرایط مطلوب رفتاري در صنعت مرغداري، با توجه به چالش‌هاي اخلاقی مطرح شده با تلقی اینکه صنعت مرغداري به مثابه حرفه اي که داراي اخلاق حرفه اي خاص خود است.

تدوین این معیارها، انتخاب اثربخشی است که مسیر حرکت به سوي ارتقاي کارایی و بهره وري صنعت مرغداري را هموار می‌سازد. همچنین با تدوین معیارهاي اخلاقی مرغداران، ارزشها و اخلاق در یک چارچوب استاندارد ادغام شده که میتواند در میان مدت و درازمدت ارتقاي سلامت جامعه را قابل پیش بینی سازد.