باید به سوی علمی شدن کشاورزی گام برداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ضمن اشاره به رسالت سازمان در ورود علم به کشاورزی و مزرعه گفت: برای مهندسی کردن کشاورزی بایستی مهندسین کارورزیده و عملیاتی را در محیط‌های کشاورزی داشته باشیم و به همین منظور برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌محور و همکاری با بخش خصوصی این مهم را محقق می‌سازد.

به گزارش روابط عمومی سنم استان فارس، محمد جواد احمدی افزود: در بخش کشاورزی در زمینه تولید در هر استانی مزیت خاصی داریم که اگر بتوان برای آن الگوگذاری کرد و بهترین الگو را به هر منطقه اختصاص داد، می‌توان با استفاده از منابع موجود بالاترین میزان بهره‌وری را کسب کرد.

امروز خاک که مهمترین بستر تولید در کشاورزی است دچار صدمات زیادی شده که نیازمند حفظ و جلوگیری از آلودگی و تثبیت مواد آلی آن است که در این راستا استفاده از کود ارگانیک، کشت گلخانه‌ای، روش‌های کشت هیدروپونیک و مدیریت اقلیم به کمک سیستم‌های هوشمند عوامل مناسب در رسیدن به هدف است.

در ادامه معاون برنامه‌ریزی و کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس افزایش بهره‌وری را یکی از دغدغه‌های حوزه کشاورزی دانست و گفت: علمی سازی کشاورزی باعث بهبود وضعیت تولید و درآمد کشاورزان می‌شود که هم رضایت کشاورز و هم خودکفایی را به همراه دارد.

و در ادامه وی اذعان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی نیازمند حرکت به سمت الگوهای دانش‌بنیان و هوشمندانه هستیم که در این راستا رویکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سمت مهارت‌افزایی حرفه‌ای افراد است.