پروژه / گلخانه شرکت عمران توسعه فارس(لوتوس) -90-89